Veebilehe kasutustingimused ja privaatsustingimused

Me oleme JCDecaux Eesti OÜ, välireklaami teenust pakkuv Eestis registreeritud JCDecaux SA Gruppi kuuluv äriühing, Eesti Vabariigi registrikoodiga 10348263, asukoha aadressiga Tartu mnt 18, Tallinn 10115 (edaspidi JCDecaux, „meie“ või „me“). Täname, et külastate meie veebilehte http://www.jcdecaux.ee ja tunnete huvi meie teenuste vastu. Palun lugege käesolevaid veebilehe kasutustingimusi ja privaatsustingimusi hoolikalt. Kui külastate meie veebilehte, nõustute te käesolevate kasutustingimustega ja privaatsustingimustega. Kui soovite rohkem infot meie pakutavate teenuste kohta, palun võtke meiega ühendust.

Teabe täpsus, terviklikkus, asjakohasus

Veebilehte esitatakse teile põhimõttel „nii nagu on” ja „nagu parasjagu saadaval”. Me püüame teha kõik võimaliku, et tagada sellel veebilehel esitatud teabe täpsus, terviklikkus ja asjakohasus. Sellegipoolest ei saa me igal ajal tagada, et kõik veebilehel avaldatud teave on alati täpne, terviklik või asjakohane. Veebilehelt avaldatud andmetele tuginemine toimub teie vastutusel. Kui te soovite saada täpsemat teavet meie pakutavate teenuste kohta või meie ettevõtte kohta, palun võtke meiega ühendust allpooltoodud kontaktidel.

Intellektuaalne omand

Veebileht, selle sisu, kood, domeeninimi ning autoriõigused veebilehel avaldatud teostele, veebilehel kujutatud kaubamärgid, nimetatud ärinimed ja kogu muu intellektuaalne omand või muu omand veebilehel kuulub täielikult JCDecaux’le, JCDecaux SA Grupi ettevõtetele või meie koostööpartneritele. Veebilehel avaldatud intellektuaalne omand on kaitstud kohaldatava siseriikliku ja rahvusvahelise õigusega.

Välja arvatud ulatuses kui see on kohalduva õiguse alusel lubatud, on veebilehe kasutajal keelatud mistahes viisil või vahenditega kasutada, kopeerida, muuta, luua tuletatud teoseid täielikult või osaliselt veebilehe, selle sisu või koodi või veebilehel avaldatud intellektuaalse omandi teoste osas.

Kolmandate isikute lingid

Veebileht võib sisalda linke kolmandate isikute veebilehtedele. JCDecaux ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede sisu eest ja turvalisuse eest ning kolmandate isikute veebilehtede kasutamine on teie enda vastutusel.

Privaatsustingimused

JCDecaux hindab kõrgelt enda töötajate, töövõtjate, klientide ja teiste koostööpartnerite privaatsust. Seega püüab JCDecaux tagada selguse selles osas, kuidas ja milliseid isikuandmeid me töötleme. Käesolev osa kirjeldab isikuandmete töötlemise põhimõtteid JCDecaux-s.

JCDecaux lähtub isikuandmete töötlemisel kõikidest kehtivatest õigusaktidest. JCDecaux sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikuandmete töötlemisega andmesubjektide eraelu võimalikult vähe riivata ning andmesubjektide õigusi kaitsta.  Andmesubjektide õiguste kaitsmiseks oleme kasutusele võtnud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmeid, mis on vajalikud andmekaitsepõhimõtete tõhusaks rakendamiseks.

Me kogume isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle isikuandmeid viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Me rakendame võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet, mis tähendab, et me kogume ja töötleme üksnes selliseid isikuandmeid, mis on vajalik töötlemise eesmärgist lähtuvalt. Isikuandmete töötlemise eesmärgi äralangemisel isikuandmed kustutatakse.

Isikuandmete kaitseks, isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks ja õiguspäraseks töötlemiseks oleme kasutusele võtnud nii organisatsioonilised, füüsilised kui ka infotehnilised turvameetmed.

JCDecaux töötleb isikuandmeid eelkõige töösuhetes, sealhulgas töölepingute sõlmimiseks, muutmiseks, lõpetamiseks, tervisekontrollide teostamiseks. JCDecaux töötleb isikuandmeid kliendisuhetes seoses välireklaamiteenuse osutamisega, sealhulgas kliendilepingute sõlmimiseks, muutmiseks või lõpetamiseks. Veebilehe kasutaja isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse üksnes juhul, kui veebilehe kasutaja on ise vabatahtlikult oma andmed meile edastanud, näiteks e-kirja saatmisega. Kogutud isikuandmed kustutatakse kohe, kui töötlemise eesmärk langeb ära.

Igal andmesubjektil, kelle isikuandmeid JCDecaux töötleb, on kõik õigused tulenevalt kehtivatest õigusaktidest. Igal andmesubjektil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas JCDecaux töötleb teda käsitlevaid isikuandmeid. Juhul kui JCDecaux töötleb andmesubjekti isikuandmeid, on andmesubjektil õigus tutvuda töödeldavate isikuandmete ja saada järgmine teave:

  • töötlemise eesmärk;
  • asjaomaste isikuandmete liigid;
  • vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse, eelkõige kolmandates riikides olevad vastuvõtjad või rahvusvahelised organisatsioonid;
  • kui võimalik, siis kavandatav isikuandmete säilitamise ajavahemik või, kui see ei ole võimalik, sellise ajavahemiku määramise kriteeriumid.

Kõikidel andmesubjektidel on õigus taotleda JCDecaux-lt andmesubjekti puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele.

Kui andmesubjektil on kahtlus, et tema isikuandmeid ei töödelda õiguspäraselt, on tal õigus esitada tema õiguste rikkumise kohta kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas JCDecaux teid puudutavaid isikuandmeid töötleb, palun võtke meiega ühendust järgmistel kontaktandmetel: aadress Tartu mnt 18, 10115 Tallinn, e-post: info@jcdecaux.ee, telefon +372 630 9940.

Isikuandmetega seotud rikkumised

 

Isikuandmetega seotud rikkumise korral teatab JCDecaux isikuandmetega seotud rikkumisest Andmekaitse Inspektsioonile põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist, välja arvatud juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele. Kui Andmekaitse Inspektsiooni teavitatakse hiljem kui 72 tunni jooksul, esitatakse teates selle kohta põhjendus.
Kui isikuandmetega seotud rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, teavitab JCDecaux põhjendamatu viivituseta isikuandmetega seotud rikkumisest ka andmesubjekte, keda rikkumine puudutab.

Kontakt

Mistahes küsimiste korral, mis puudutavad meie teenuseid või meie poolt isikuandmete töötlemist, võtke palun meiega ühendust järgmistel kontaktandmetel: aadress Tartu mnt 18, 10115 Tallinn, e-post: info@jcdecaux.ee, telefon +372 630 9940.