Menu

Õiguslik lahtiütlus

Avaldaja: veebilehte http://www.jcdecaux.ee toodab ja haldab ettevõte JCDecaux Eesti OÜ, registreerimisnumber 10348263, mille registreeritud asukoht on Tartu mnt 18, Tallinn 10115, Eesti (edaspidi: JCDecaux) (ettevõtte kõik registreeritud andmed on salvestatud Eesti äriregistris). Kuna veebilehe teatud osi haldab ettevõte JCDecaux SA (Sainte Apolline – 78378 Plaisir CEDEX – Prantsusmaa – 00 33 130 797 979), kontserni JCDecaux emaettevõte, mis tegutseb rahvusvaheliselt, võib siinkohal allpool tähistatud definitsioon „JCDecaux“ hõlmata mõnel juhul olenevalt üldkontekstist mitte ainult ettevõtet JCDecaux Eesti OÜ, vaid ka ettevõtet JCDecaux SA, mis on kontserni JCDecaux emaettevõte, või mis tahes muud kontserni JCDecaux üksust, mis tegutseb asjakohases piirkonnas kontserni nimel.
JCDecaux annab endast parima tagamaks, et sellel lehel olev teave oleks terviklik, täpne ja aktuaalne. Seetõttu jätab JCDecaux endale õiguse siin olevat sisu mis tahes ajal enne eelneva etteteatamiseta muuta. Sellest hoolimata ei saa JCDecaux täielikult tagada veebilehel saadaoleva teabe täpsust või täielikkust ning seetõttu võtta vastutust järgneva eest:
* mis tahes katkestused veebilehe töös;
* vigade ilmnemine;
* mis tahes ebatäpsused, vead või ärajätmised lehel saadaval olevas teabes;
* mis tahes kahjud, mis tulenevad kolmandate poolte pettusega vahelesegamisest, viirustest või teistest kahjulikest komponentidest, mille tulemuseks on veebilehel sisalduva teabe muutmine;
* ning üldisemalt mis tahes kahjud, kas otsesed või kaudsed, olenemata nende põhjusest, päritolust, olemusest või tagajärgedest, k.a mis tahes kulud, mis võivad tekkida veebilehel pakutud kaupade või teenuste ostmisest, mis tahes sissetulekute, klientide, andmete või mis tahes immateriaalsete varade kaod, mis võivad ilmneda mis tahes isiku veebilehele sisselogimisel või suutmatusest veebilehele ligi pääseda; või mis tahes andmete usaldamisest, mis pärineb kas otseselt või kaudselt veebilehelt.
Internetikasutaja kasutab seda veebilehte ja selle mis tahes sisu (k.a mis tahes lehel saadaval olev teave) oma äranägemise järgi, omal vastutusel ja riskil. Seetõttu vastutab internetikasutaja mis tahes kahjude eest kasutaja tervisele, mis tahes varale (arvuti ja muud tarvikud, mis tahes arvuti mällu või andmesalvestusseadmetele salvestatud teave, tarkvara jne), olenemata sellest, kas selle omanik on kasutaja või kolmas isik, ning ka teistele seadusega kaitstud väärtustele, õigustele ja huvidele, k.a mis tahes kulutused, mis tulenevad selliste kahjustuste või kahjude likvideerimisest (ravikulud, paranduskulud jne).
Reklaamija vastutab kõikide veebilehele üles pandud reklaamide ja nende sisu eest ning ka reklaamide vastavuse eest kehtivatele seadusest tulenevatele nõuetele.
Internetikasutaja nõustub seda lahtiütlust järgima. Määratakse, et veebilehele liikudes nõustub internetikasutaja selle lahtiütluse viimase versiooniga.

Hüperlingid

JCDecaux annab loa luua sellele lehele või mis tahes lehele viivat hüperlinki, v.a sellised lehed, mis avaldavad vastuolulist, pornograafilist või ksenofoobset teavet või teavet, mis võib suurel määral kahjustada JCDecauxi huvisid või mida laiem üldsus võib solvavaks pidada. Mitte ühtegi selle veebilehe osa ei või manustada teise veebilehte.
Igal juhul nõuab sellele veebilehele suunava hüperlingi loomine ettevõtte JCDecaux kirjalikku luba, mis annab õiguse nõuda hüperlingi kustutamist juhul, kui ettevõte otsustab, et see ei järgi kehtivaid reegleid.
See veebileht võib sisaldada teistele lehtedele viivaid hüperlinke. Kui JCDecaux ei suuda neid veebilehti tuvastada, ei saa ettevõtet JCDecaux pidada nende veebilehtede kättesaadavuse eest vastutavaks. Samuti ei saa seda mingil määral pidada vastutavaks nende lehtede sisu, reklaami, toodete, teenuste või mis tahes muude materjalide eest, mis on nendel lehtedel või sealt pärit. Ka ei vastuta JCDecaux mis tahes tekkinud või väidetavate kahjude eest, mis tulenevad nende veebilehtede kasutamisest või nendel saadaval oleva sisu, kaupade või teenuste usaldamisest.

IntellEKTUAALOMANDIÕIGUSED

Veebileht ning mis tahes tarkvara, mida sellega seoses kasutatakse, võib sisaldada konfidentsiaalset ja kaitstud teavet, millele laieneb praegune intellektuaalomandiseadus või mis tahes muu reegel või eeskiri. Seetõttu, kui pole vastupidiselt öeldud, kuulub veebilehe sisu ja mis tahes veebilehele loodud elementide intellektuaalomandiõigus ettevõttele JCDecaux, mis ei anna välja litsentse ega mis tahes muid õiguseid, v.a õigus veebilehte külastada.
Kaubamärgid, andmebaasid ja muud intellektuaalomandiõigused, mida veebilehel kasutatakse või mis sellest tulenevalt moodustuvad, on ettevõtte JCDecaux asjasse puutuvate üksuste ja tütarettevõtete omandid. Veebilehel avalikustatud sisu reprodutseerimise õigus, kas osaliselt või tervikuna, on isiklikke või personaalset teavet puudutavates asjus. Teistel eesmärkidel tehtud koopiate mis tahes reprodutseerimine ning nende koopiate kasutamine on selgelt keelatud. Samuti on keelatud kopeerida, muuta, luua seotud töid, pöördprojekteerida koostu kontseptsiooni või püüda leida mis tahes muul viisil lähtekoodi (v.a seadusega ettenähtud juhtudel), müüa, määrata, alamlitsentseerida või kanda üle mis tahes viisil mis tahes seda veebilehte puudutavaid õiguseid. Samuti on keelatud veebilehte muuta või kasutada veebilehe muudetud versioone, nimelt (loetelu pole lõplik) selleks, et saada lubamatut ligipääsu ja ligipääsu veebilehele teise liidese kaudu kui see, mida ettevõte JCDecaux selleks pakub.

Hostimine

Veebilehte haldab Prantsuse ettevõte JCDecaux SA (Société anonyme), millel on juhatus ning järelevalvenõukogu ja mille osakapital on 3 236 483,41 eurot. Ettevõte on registreeritud Nanterre’i äriregistris numbriga 307 570 747.
 
AadressZI Sainte-Apolline
78378 Plaisir CEDEX
Prantsusmaa
Telefon+33 (0)1 30 79 79 79

Kohaldatav seadus

Nii veebilehele kui ka sellele lahtiütlusele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust. Arvamuse või interpretatsiooni asjus on eestikeelne versioon tõlgete suhtes ülemuslik.
Vaidluste või kohtuvaidluste puhul mis on seotud selle lahtiütluse tõlgenduse või elluviimisega, on erandlik kohtualluvus Harju Maakohtul, v.a juhul, kui vaidlus või kohtuvaidlus tuleb kohaldatavast seadusest lähtuvalt lahendada teie elukohajärgses kohtus.